ДЛС Ропотамо

Контакти :

гр.Приморско
м. Аркутино
тел: 0550 32223,
факс 0550 33197
ел.поща :
dlsropotamo@uidp-sliven.com

Последни обявления

Резултати от проведени процедури на територията на ТП"ДЛС Ропотамо", открита със заповед № РД 16-336/27. 11. 2015год.

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2015

Резултати от проведени процедури на територията на ТП"ДЛС Ропотамо"-търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти, включени в ЛФ 2016, открита със заповед № РД 16-336/27. 11. 2015год.

Документация за участие    |    

Резултати от процедура на територията на ТП"ДЛС Ропотамо", открита със заповед № РД 16-335/27. 11. 2015год.

Дата на публикуване на обявата: 18-12-2015

Резултати от процедура на територията на ТП"ДЛС Ропотамо"-открит конкурс за възлагане добив на дървесина от ЛФ 2016год., открита със заповед № РД 16-335/27. 11. 2015год.

Документация за участие    |    

Документация за провеждане на търг с явно наддаване на стояща дървесина на корен по категории от обекти, от горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация.

Дата на публикуване на обявата: 17-12-2015

Документация

Документация за участие    |