slide

Гoрска сертификация | ДЛС Ропотамо

Програма за обучение
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Мониторингов доклад за 2021 год.
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Доклад по ЗБУТ
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Представителни образци от естествени екосистеми
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Гори във фаза на старост
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Уведомление за предвидените през 2022 год. мероприятия
Файл
Добавен
12.01.2022 / ДЛС Ропотамо
Резюме ГСП 2012 година
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДЛС Ропотамо
Доклад мониторинг 2020 година
Файл
Добавен
15.01.2021 / ДЛС Ропотамо
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТП "ДЛС РОПОТАМО" ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Файл
Добавен
14.01.2021 / ДЛС Ропотамо
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТП "ДЛС РОПОТАМО" ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДЛС Ропотамо
Доклад мониторинг 2019 година
Файл
Добавен
28.01.2020 / ДЛС Ропотамо
Система за мониторигн ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
18.09.2019 / ДЛС Ропотамо
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
18.09.2019 / ДЛС Ропотамо
Оценка на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните гс дейности
Файл
Добавен
18.09.2019 / ДЛС Ропотамо
Уведомление до заинтересованите страни за дейността на ТП "ДЛС Ропотамо" през 2019 година
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Ропотамо
Доклад мониторинг 2018 год
Файл
Добавен
12.02.2019 / ДЛС Ропотамо
Заповед определяне на представителни образци за насаждения от всички екосистеми и ГФС
Файл
Добавен
09.08.2018 / ДЛС Ропотамо
Доклад за гори с висока консервационна стойност на ТП "ДЛС Ропотамо", Актуализиран 2018 год.
Файл
Добавен
09.08.2018 / ДЛС Ропотамо
Измерими полазатели за постигане целите на управлние за ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДЛС Ропотамо
Доклад за извършен мониторинг през 2017 година
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДЛС Ропотамо