Процедура № 5752 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 03.12.2021 67,975.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обекти 2201, 2202 и 2203-за местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите и чл.38 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201, 2202, 2203 дб,цр,кгбр,мжд 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1713 куб.м. 994 куб.м. 0 куб.м. 2717 куб.м.