Процедура № 6199 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Ропотамо 08.07.2022 15.07.2022 22,791.67 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост търг с явно наддаване за продажба на движими вещи по реда на наредба №7/1997год. търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост, обособени в Обект №1 и представляващи вещи и оборудване на помещения, намиращи се в гр. Приморско, обл. Бургаска, улица „Трети март“ № 82а, в сграда с идентификатор 58356.503.295 по КККР на гр. Приморско

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.