slide

Гoрска сертификация | ДЛС Ропотамо

Мониторингов доклад 2023 г.
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Доклад за изпълнение на ЗБУТ 2023 г.
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Оценка на риска от нерегламентирани действия
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Програма за обучение 2023 г.
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Резюме на резултатите от мониторинга
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от дейността на ТП "ТП ДЛС Ропотамо".
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Политика за управление на горите на територията на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
26.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Актуализиран Доклад ГВКС от 2022 год.
Файл
Добавен
25.09.2023 / ДЛС Ропотамо
Уведомление предвидени дейности през 2023 год.
Файл
Добавен
24.01.2023 / ДЛС Ропотамо
Списък на екосистемните услуги предоставяни от ТП ДЛС Ропотамо
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Резюме на резултатите от мониторинга
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Обща карта на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Уведомление актуализиране ГВКС
Файл
Добавен
18.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Актуализация на Доклад за ГВКС
Файл
Добавен
18.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Уведомление добив на дървесина
Файл
Добавен
18.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Увудомление за промяна на сертификата
Файл
Добавен
11.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Анализ на външните ефекти от ГС дейности през 2020 год.
Файл
Добавен
11.04.2022 / ДЛС Ропотамо
Програма за обучение
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо