slide

Гoрска сертификация | ДЛС Ропотамо

Уведомление предвидени дейности през 2023 год.
Файл
Добавен
24.01.2023 / ДЛС Ропотамо
Списък на екосистемните услуги предоставяни от ТП ДЛС Ропотамо
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Резюме на резултатите от мониторинга
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Обща карта на ТП "ДЛС Ропотамо"
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Уведомление актуализиране ГВКС
Файл
Добавен
18.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Актуализация на Доклад за ГВКС
Файл
Добавен
18.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Уведомление добив на дървесина
Файл
Добавен
18.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Увудомление за промяна на сертификата
Файл
Добавен
11.10.2022 / ДЛС Ропотамо
Анализ на външните ефекти от ГС дейности през 2020 год.
Файл
Добавен
11.04.2022 / ДЛС Ропотамо
Програма за обучение
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Мониторингов доклад за 2021 год.
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Доклад по ЗБУТ
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Представителни образци от естествени екосистеми
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Гори във фаза на старост
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Ропотамо
Уведомление за предвидените през 2022 год. мероприятия
Файл
Добавен
12.01.2022 / ДЛС Ропотамо
Резюме ГСП 2012 година
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДЛС Ропотамо
Доклад мониторинг 2020 година
Файл
Добавен
15.01.2021 / ДЛС Ропотамо
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТП "ДЛС РОПОТАМО" ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Файл
Добавен
14.01.2021 / ДЛС Ропотамо